Quartz (HCQ)


100% Pure quartz사용으로 높은 공정 순도 확보 와 간단구조로 손쉬운 유지보수


모델명 : Quartz


전력/전압 : 0.75kW – 12kW / 208V – 480V


사용 가능 온도(제한) : 185℃


특징: 유지보수 용이 


용액 :  Chemical


Download

내용모델
적용 가능 Chemical
Lufran / Tytan
DIW / UPW
TIH / Frontier / SHB / SHC
Chemheat / Quartz / Immersion
IPA, H3PO4, KOH, TMAH 등 각종 Chemical
SC-1, TMAH 등 각종 비인화성 Chemical


관련 상품